I. INFORMACJE OGÓLNE

Zgodnie z obowiązkiem informacyjnym określonym w Ustawie z dnia 11 lipca 2002 r. o usługach społeczeństwa informacyjnego i handlu elektronicznego (LSSI-CE), udostępnia się poniżej następujące ogólne informacje na temat tej witryny internetowej:

Właścicielem tej witryny internetowej, gurmanpolski.com, (dalej zwanej „Stroną internetową”) jest: POLFOOD S.L., posiadająca NIP: B04977583 i zarejestrowana pod adresem: Rejestr handlowy w ****** z następującymi danymi rejestrowymi: Tom **** Strona *****, której przedstawicielem jest: Natalia Avramenko, a dane kontaktowe to:

  • Adres: Calle Colmenar de Oreja - 328905 - Alcalá de Henares - Madryt
  • Telefon kontaktowy: 687 574 859 / 661 231 541
  • Adres e-mail kontaktowy: gurmanmadrid@gmail.com

II. WARUNKI OGÓLNE UŻYTKOWANIA

Cel warunków: Strona internetowa

Celem niniejszych Warunków Ogólnych Użytkowania (dalej zwanych „Warunkami”) jest regulacja dostępu i korzystania ze Strony internetowej. W ramach niniejszych Warunków, pod pojęciem Strony internetowej należy rozumieć: zewnętrzny wygląd interfejsów ekranowych, zarówno w formie statycznej, jak i dynamicznej, tj. drzewo nawigacyjne; oraz wszystkie elementy zintegrowane zarówno w interfejsach ekranowych, jak i w drzewie nawigacyjnym (dalej zwane „Zawartością”) oraz wszelkie usługi lub zasoby online, które w danym przypadku oferuje Użytkownikom (dalej zwane „Usługami”).

Gurman Polski zastrzega sobie prawo do modyfikowania, w każdym czasie i bez wcześniejszego powiadomienia, prezentacji i konfiguracji Strony internetowej oraz Zawartości i Usług, które mogą być w niej zawarte. Użytkownik uznaje i akceptuje, że w każdym momencie Gurman Polski może wstrzymać, dezaktywować i/lub anulować dowolny z tych elementów zintegrowanych w Stronie internetowej lub dostęp do nich.

Poza kosztem połączenia przez sieć telekomunikacyjną dostarczoną przez dostawcę dostępu, którym mógł skorzystać Użytkownik, niektóre z Treści lub Usług oferowanych przez Gurman Polski lub, w odpowiednich przypadkach, osoby trzecie za pośrednictwem Strony internetowej mogą podlegać wcześniejszemu skontraktowaniu Treści lub Usługi, w takim przypadku warunki ogólne lub szczegółowe, którymi to będzie się kierować, zostaną jasno określone i/lub zostaną udostępnione Użytkownikowi.

Wykorzystanie któregokolwiek z Treści lub Usług dostępnych na Stronie internetowej może nastąpić poprzez subskrypcję lub wcześniejszą rejestrację Użytkownika.

Użytkownik

Dostęp, przeglądanie i korzystanie ze Strony internetowej przyznaje Użytkownikowi status Użytkownika, co oznacza akceptację wszystkich warunków tutaj określonych, począwszy od momentu rozpoczęcia przeglądania Strony internetowej, oraz ewentualnych późniejszych modyfikacji, bez uszczerbku dla zastosowania odpowiednich przepisów prawnych obowiązujących w danym przypadku. Ze względu na istotność powyższego zaleca się Użytkownikowi zapoznanie się z nimi za każdym razem, gdy odwiedza Stronę internetową.

Strona internetowa Gurman Polski dostarcza różnorodne informacje, usługi i dane. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za prawidłowe korzystanie ze Strony internetowej. Odpowiedzialność ta obejmuje:

  • Użycie informacji, Zawartości i/lub Usług i danych oferowanych przez Gurman Polski bez naruszania niniejszych Warunków, prawa, moralności lub porządku publicznego, lub które w inny sposób mogą naruszyć prawa osób trzecich lub sprawne działanie Strony internetowej.
  • Prawdziwość i legalność informacji podanych przez Użytkownika w formularzach rozszerzonych przez Gurman Polski do dostępu do określonych Treści lub Usług oferowanych przez Stronę internetową. W każdym przypadku Użytkownik niezwłocznie powiadomi Gurman Polski o każdym fakcie, który umożliwia nieuprawnione wykorzystanie informacji zarejestrowanych w tych formularzach, takich jak, ale nie tylko, kradzież, zgubienie lub nieuprawniony dostęp do identyfikatorów i/lub haseł, w celu ich natychmiastowego anulowania.

Samo korzystanie z tej Strony internetowej nie oznacza nawiązania jakiejkolwiek relacji handlowej między Gurman Polski a Użytkownikiem.

Użytkownik oświadcza, że jest pełnoletni i ma wystarczającą zdolność prawną do zobowiązania się do niniejszych Warunków. W związku z tym ta Strona internetowa Gurman Polski nie jest skierowana do osób niepełnoletnich. Gurman Polski odrzuca wszelką odpowiedzialność za naruszenie tego wymogu.

Strona internetowa jest głównie przeznaczona dla Użytkowników zamieszkałych w Hiszpanii. Gurman Polski nie zapewnia, że Strona internetowa spełnia przepisy innych krajów, zarówno całkowicie, jak i częściowo. Jeśli Użytkownik mieszka lub ma swoją siedzibę w innym miejscu i decyduje się na dostęp i/lub przeglądanie Strony internetowej, czyni to na własne ryzyko i musi upewnić się, że taki dostęp i przegląd są zgodne z lokalnymi przepisami obowiązującymi w jego przypadku, nie ponosząc przy tym Gurman Polski żadnej odpowiedzialności wynikającej z tego dostępu.

III. DOSTĘP I PRZEGLĄDANIE STRONY INTERNETOWEJ: WYŁĄCZENIE GWARANCJI I ODPOWIEDZIALNOŚCI

Gurman Polski nie gwarantuje ciągłości, dostępności i przydatności Strony internetowej, ani Zawartości lub Usług. Gurman Polski dołoży wszelkich starań, aby Strona internetowa działała poprawnie, jednak nie ponosi odpowiedzialności ani nie gwarantuje, że dostęp do tej Strony internetowej będzie nieprzerwany lub wolny od błędów.

Gurman Polski również nie ponosi odpowiedzialności ani nie gwarantuje, że treść lub oprogramowanie dostępne poprzez tę Stronę internetową będzie wolne od błędów lub spowoduje uszkodzenie systemu komputerowego (oprogramowanie i sprzęt) Użytkownika. W żadnym przypadku Gurman Polski nie będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek straty, szkody ani szkody jakiegokolwiek rodzaju wynikające z dostępu, przeglądania i korzystania ze Strony internetowej, w tym, ale nie ograniczając się do tych spowodowanych systemami komputerowymi lub spowodowanych przez wprowadzenie wirusów.

Gurman Polski również nie ponosi odpowiedzialności za szkody, jakie mogą ponieść użytkownicy w wyniku niewłaściwego korzystania z tej Strony internetowej. W szczególności nie ponosi on odpowiedzialności za jakiekolwiek przerwy, przerwy, braki lub usterki w telekomunikacji, które mogą wystąpić.

IV. POLITYKA LINKÓW

Użytkownik lub osoba trzecia, która tworzy hiperłącze z innej, różnej strony internetowej niż Strona internetowa Gurman Polski, powinna wiedzieć, że:

  • Nie zezwala się na reprodukcję — całkowicie lub częściowo — żadnej z Treści i/lub Usług Strony internetowej bez wyraźnej zgody Gurman Polski.
  • Nie zezwala się również na żadne fałszywe, nieścisłe lub błędne stwierdzenia dotyczące Strony internetowej Gurman Polski ani jej Zawartości i/lub Usług.
  • Z wyjątkiem hiperłącza, strona internetowa, na której ustanowiono takie hiperłącze, nie będzie zawierać żadnego elementu, tej Strony internetowej, chronionego jako własność intelektualna przez hiszpańskie prawo, chyba że uzyskano wyraźną zgodę Gurman Polski.
  • Ustanowienie hiperłącza nie oznacza istnienia relacji między Gurman Polski a właścicielem strony internetowej, z której pochodzi, ani znajomości i akceptacji przez Gurman Polski treści, usług i/lub działań oferowanych na tej stronie internetowej, i vice versa.

V. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA I PRZEMYSŁOWA

Gurman Polski, samodzielnie lub jako cesjonariusz, jest właścicielem wszystkich praw własności intelektualnej i przemysłowej Strony internetowej, a także elementów zawartych w niej (w sposób przykładowy i nieograniczony, obrazy, dźwięk, audio, wideo, oprogramowanie lub teksty, znaki towarowe lub logo, kombinacje kolorów, struktura i projekt, wybór użytych materiałów, programy komputerowe niezbędne do jej działania, dostępu i używania itp.). Będą one zatem chronione jako utwory prawne przez hiszpańskie prawo, a także będą podlegać zarówno przepisom hiszpańskim i unijnym w tym zakresie, jak i międzynarodowym traktatom dotyczącym tej sprawy, podpisanym przez Hiszpanię.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zgodnie z przepisami ustawy o prawie autorskim wyraźnie zabrania się reprodukcji, dystrybucji i publicznego udostępniania, w tym poprzez udostępnianie, całości lub części treści tej strony internetowej w celach komercyjnych, na dowolnym nośniku i za pomocą dowolnej techniki, bez zgody Gurman Polski.

Użytkownik zobowiązuje się do szanowania praw własności intelektualnej i przemysłowej Gurman Polski. Może on przeglądać elementy Strony internetowej lub nawet je drukować, kopiować i przechowywać na twardym dysku swojego komputera lub na innym nośniku fizycznym, o ile jest to wyłącznie dla jego osobistego użytku. Użytkownik nie może jednak usuwać, zmieniać ani manipulować żadnym zabezpieczeniem ani systemem zabezpieczeń zainstalowanym na Stronie internetowej.

W przypadku, gdy Użytkownik lub osoba trzecia uzna, że którekolwiek z Treści Strony internetowej stanowi naruszenie praw ochrony własności intelektualnej, powinien on niezwłocznie powiadomić o tym Gurman Polski za pomocą danych kontaktowych podanych w sekcji INFORMACJE OGÓLNE niniejszego Aviso Legal y Condiciones Generales de Uso.

VI. DZIAŁANIA PRAWNE, STOSOWANE PRAWO I JURSYDYKCJA

Gurman Polski zastrzega sobie prawo do podjęcia wszelkich działań cywilnych lub karnych, które uzna za konieczne w przypadku niewłaściwego korzystania ze Strony internetowej i Zawartości lub naruszenia niniejszych Warunków.

Stosunki między Użytkownikiem a Gurman Polski będą regulowane obowiązującymi i stosownymi przepisami na terytorium hiszpańskim. W przypadku jakichkolwiek sporów związanych z interpretacją i/lub zastosowaniem niniejszych Warunków strony podlegają jurysdykcji sądów powszechnych, poddając się sądom i trybunałom właściwym zgodnie z prawem.

Producto agregado a la lista de deseos

iqitcookielaw - module, put here your own cookie law text